به گزارش امور رسانه ای تی پی کو ؛دکترزرگری: وقتی این سوال مطرح باشد دو برداشت می‌توان از آن داشت. اول اینکه فروش دارو به چه میزان خلق ارزش و GDP تولیدی کشور را داراست و دیگر اینکه چقدر از  GDP کشور را به نظام سلامت و دارو تخصیص می‌دهیم تا  برای کشور دارو تامین شود. بحثی که در مورد کشور ژاپن مطرح شد با مورد اول همخوانی دارد. در ژاپن فروش دارو و خلق ارزشی که در اقتصاد این کشور صورت می‌گیرد، 10 درصد GDP این کشور را می‌سازد. سهم کشور ما از این نظر بسیار اندک است. اما اینکه در دنیا چند درصد GDP کشور را به تامین دارو به نحو درست، با دسترسی همگانی و کیفیت مناسب قرار می‌دهند، در ایران تقریبا چیزی حدود شش درصد GDP به نظام سلامت اختصاص پیدا می‌کند. این رقم در سال 1391، حدود 30 هزار میلیارد تومان می‌شود که پنج هزار و 200 میلیارد تومان آن به دارو تخصیص پیدا کرد.

پایان پیام