آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره 81

تلفن: 22026718 - 22047123 - 22026758

فکس: 22023915

کدپستی: 1966913481

وب سایت: www.tpico.ir

ایمیل: tamin.pr@gmail.com

ستاد خبری حراست

تلفن: 5-26219974

از پیشنهاد و توصیه های سازنده استقبال می کنیم