1401/08/09

افزایش 32 درصدی فروش داروسازی فارابی

تولید با تمام ظرفیت های موجود و افزایش رشد فروش

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، شرکت داروسازی فارابی در مهرماه 1401 با فروش 133 میلیارد تومانی، رشد فروش 32 درصدی نسبت به ماه گذشته را رقم زده است. این شرکت در 7 ماهه منتهی به مهر ماه سالجاری, 533 میلیارد تومان فروش داشته است.
داروسازی فارابی با تمام ظرفیت و توان عملیاتی و با زحمات شبانه روزی کلیه پرسنل خود درحال تامین نیاز دارویی کشور می باشد.