به گزارش امور رسانه ای تی پی کو ؛ بهای تمام شده شرکت‌های بورسی ما 139 میلیارد تومان و برای شرکت‌های غیر بورسی 73 میلیارد تومان بوده یعنی جمع پرتفوی ما برای بهای تمام شده، 212 میلیارد تومان است. ارزش روز شرکت‌های بورسی که در تاریخ 18 آذرماه به دست آمده، 1590 میلیارد تومان بوده و در شرکت‌های غیربورسی با متوسط P/E در تاریخ یادشده، 415 میلیارد تومان شد. جمع کل پرتفوی چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان است.

 پایان پیام