به گزارش امور رسانه ای تی پی کو ؛  ملک مدیر مالی TPICO: سود  کل شرکت‌های گروه در سال 90، 300 میلیارد تومان و در سال 91، 314 میلیارد تومان بوده است. سودخالص شرکت‌ها در سال 90، 280 میلیارد تومان و در سال 91، 385 میلیارد تومان بوده است. اگر بخواهیم به صورت تلفیقی بگوییم سود خالص شرکت در سال 31/3/91، 217 میلیارد تومان بوده این در حالی است که در سال 31/2/92، 275 میلیارد تومان بوده است. حال سود اصلی در 31/2/91، 111 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده و در سال 92، 150 میلیارد تومان بوده است.

پایان پیام