1402/12/14

دکتر محمد کریمی به‌عنوان معاون امور شرکت‌ها و مجامع تیپیکو معرفی و منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل تیپیکو ، دکتر محمد کریمی به‌عنوان معاون امور شرکت‌ها و مجامع تیپیکو معرفی و منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر عقیل آرین نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین؛ دکتر محمد کریمی به‌عنوان معاون امور شرکت‌ها و مجامع تیپیکو معرفی و منصوب شد.