1402/10/20

سمینارآموزشی نقش و جایگاه کمیته‌های حسابرسی در حاکمیت شرکتی برگزارشد

به میزبانی شرکت کارخانجات داروپخش سمینار آموزشی نقش و جایگاه کمیته‌های حسابرسی در حاکمیت شرکتی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، سمینار آموزشی نقش و جایگاه کمیته‌های حسابرسی در حاکمیت شرکتی به میزبانی شرکت کارخانجات داروپخش روز چهارشنبه مورخ 20دی ماه و با حضور دکتر حسین عطار سرپرست و عضوهیئت مدیره تیپیکو، دکتر مجتبی اسکندرزاده ، مدیر حسابرسی شستا و مدیران عامل و اعضای موظف هئیت مدیره شرکتهای تابعه تیپیکو برگزارشد.
 
سرفصل‌های این دوره چگونگی سنجش حاکمیت شرکتی در بنگاه، نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی و برگزاری پرسخ و پاسخ در این موارد بود.
شایان ذکرست مدرس این دوره دکتر بهروز نادری نسب، حسابرس داخلی خبره(CIA) است.

گزارش تصویری