شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام) در نظر دارد غرفه سازی خود را در پنجمین نمایشگاه بین المللی فارمکس که در تاریخ 31 مرداد لغایت 3 شهریور 1402 در محل نمایشگاهی ایران مال تهران برگزار می گردد، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت هایی که تمایل به حضور در این مناقصه دارند، قیمت پیشنهادی خود را (براساس طرح پیوست) حداکثر تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 15 مرداد 1402 به محل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی پلاک 81 - واحد اداری تحویل نمایند.
لازم به ذکر است شرکت های پیشنهاد دهنده می بایست قیمت پیشنهادی خود را (طبق فرم پیوست) وبه صورت پاکت دربسته ارسال نمایند.
بدیهی‌است که شرکت به پیشنهادهای مبهم، مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر ارائه شود، ترتیب اثر نخواهد داد.

جانمای غرفه


جانمایی غرفه E2


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


طرح غرفه


فرم مناقصه