اطلاعیه

 شماره یک:

اصلاح شماره تماس پاسخگویی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه

982123539131+

 

شماره دو:

اطلاعات تکمیلی فایل های پیوست شماره 1و 2

مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه دارویی

 

فایل تکمیلی پیوست