شرکت اوزان (سهامی خاص) به شماره ثبت 13381 و شناسه ملی 10100509215 در نظر دارد 1200 کیلوگرم ماده هپارین و 200 کیلوگرم ماده انوکساپارین مورد نیاز کلیه کارخانجات دارویی هم گروه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی براساس منابع اعلامی خریداری نماید. لذا متقاضیان می توانند از روز پنجشنبه مورخ 1399/04/05 لغایت روز یکشنبه مورخ 1399/04/08 به نشانی شرکت اوزان: تهران خیابان استاد نجات الهی پائینتر از خیابان کریمخان پلاک 277 واحد بازرگانی مراجعه و مدارک مناقصه را دریافت نمایند. پاکات مناقصه می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1399/04/09 به دبیرخانه محرمانه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به نشانی تهران خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خیابان ناهید غربی پلاک 81 ارائه گردد.