تأمین، پوشش کامل صنعت دارو

محصولات دارویی

محصولات دارویی این شرکت دارای ۱۱ کارخانه تولید کننده محصولات دارویی انسانی با بیش از ۶۵۵ قلم محصولات دارویی در ۳۲ حوزه درمانی می باشد که تولید ۲۷ ٪ از آنها انحصاری بوده و سهم بازار این محصولات بر اساس آمارنامه دارویی کشور حدود ۳۵ ٪ می باشد. شرک تهای تأمین در تحقیق و توسعه، توزیع کشوری و بازرگانی دارو نقشی فعال در کشور دارند.
این شرکت دارای ۱۱ کارخانه تولید کننده محصولات دارویی انسانی با بیش از ۶۵۵ قلم محصولات دارویی در ۳۲ حوزه درمانی می باشد.

خدمات دارویی

شرکتهای تأمین در تحقیق و توسعه، توزیع کشوری و بازرگانی دارو نقشی فعال در کشور دارند. این شرکت دارای ۱۱ کارخانه تولید کننده محصولات دارویی انسانی با بیش از ۶۵۵ قلم محصولات دارویی در ۳۲ حوزه درمانی می باشد . شرک تهای تأمین در تحقیق و توسعه، توزیع کشوری و بازرگانی دارو نقشی فعال در کشور دارند.

Product Disaplay بصورت موقت در دسترس نمی باشد.
Product Disaplay بصورت موقت در دسترس نمی باشد.

تماس با بخش فروش

(محصولات، بازرگانی، توزیع و...)

۰۲۱ ۲۲ ۰۴ ۷۱ ۲۳
۰۲۱ ۲۲ ۰۲ ۶۷ ۵۸