جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1241 Raloxifene Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Ralofen 1926 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1242 Donepezil Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 1927 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1243 Celecoxib Capsule Oral 200 Mg Selecoxir 1932 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1244 Celecoxib Capsule Oral 200 Mg Celexib 1932 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1245 Celecoxib Capsule Oral 200 Mg - 1932 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1246 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Lozaten 1933 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1247 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Lozar 1933 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1248 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Losexir 1933 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1249 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Cardiosan 1933 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1250 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml Daladic 1947 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1251 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1252 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1253 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1254 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1255 Tramadol Hydrochloride Capsule Oral 50 Mg - 1982 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1256 Diclofenac Sodium Capsule, Extended Release Oral 100 Mg Razofenac 1993 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1257 Diclofenac Sodium Capsule, Extended Release Oral 100 Mg - 1993 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1258 Doxepin Tablet Oral 10 Mg - 1995 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1259 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1260 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی