جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
441 Levofloxacin Hemihydrate - 138199710 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
442 Pantoprazole Sodium - 138786671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
443 Triptorelin Acetate - 140194247 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
444 Cetrorelix Acetate - 145672817 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
445 Rosuvastatin Calcium - 147098202 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
446 Rosuvastatin Calcium - 147098202 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
447 Glatiramer Acetate - 147245929 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
448 Pregabalin - 148553508 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
449 Pregabalin - 148553508 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
450 Montelukast Sodium - 151767021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی