جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1381 Clopidogrel Tablet Oral 75 Mg Clopidex 1788 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1382 Nitroglycerin Injection Parenteral 1 Mg/1Ml 5 Ml Nitral 1812 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1383 Vitamin D3 Injection Parenteral 300000 [Iu]/1Ml Dithrecol 1814 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1384 Vitamin D3 Injection Parenteral 300000 [Iu]/1Ml - 1814 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1385 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Lozaten 1822 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1386 Promethazine Hydrochloride Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 1 Ml Promedic 1061 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1387 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 1067 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1388 Propranolol Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 1068 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1389 Pseudoephedrine Hydrochloride Syrup Oral 30 Mg/5Ml 60 Ml Ipophedrin 1076 داروسازی کاسپین تامین مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1390 Pyrvinium Suspension Oral 50 Mg/5Ml - 1085 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی