محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1201 Topiramate Tablet Oral 100 Mg - 1883 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1202 Topiramate Tablet Oral 25 Mg - 1885 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1203 Topiramate Tablet Oral 50 Mg - 1886 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1204 Terazosin Tablet Oral 2 Mg - 1892 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1205 Terazosin Tablet Oral 5 Mg - 1893 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1206 Montelukast Tablet, Chewable Oral 5 Mg Montex 1895 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1207 Montelukast Tablet, Chewable Oral 5 Mg - 1895 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1208 Sertraline Tablet Oral 50 Mg Sertrazine 1896 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1209 Sertraline Tablet Oral 100 Mg Sertrazine 1897 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1210 Pamidronate Disodium Injection, Solution, Concentrate Parenteral 9 Mg/1Ml 10 Ml Pamidia 1899 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1211 Pamidronate Disodium Injection, Solution, Concentrate Parenteral 9 Mg/1Ml 10 Ml Pamidate 1899 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1212 Citalopram Tablet Oral 20 Mg - 1905 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1213 Citalopram Tablet Oral 40 Mg - 1906 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1214 Bupropion Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg Buprexir 1909 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1215 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg Lipastin 1910 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1216 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1217 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1218 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1219 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg Lipastin 1911 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1220 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1221 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1222 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1223 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1224 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1225 Atorvastatin Tablet Oral 40 Mg - 1912 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1226 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg Celexib 1913 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1227 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg - 1913 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1228 Celecoxib Capsule Oral 100 Mg - 1913 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1229 Hydroxyprogesterone Caproate Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 1 Ml Femolife 1917 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1230 Letrozole Tablet Oral 2.5 Mg Letrax 1922 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1231 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg Tamusin 1923 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1232 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg Maxulosin 1923 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1233 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1234 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1235 Tamsulosin Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 0.4 Mg - 1923 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1236 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg Inotive 1924 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1237 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1238 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1239 Carvedilol Tablet Oral 12.5 Mg - 1924 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1240 Carvedilol Tablet Oral 25 Mg Inotive 1925 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1241 Raloxifene Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg Ralofen 1926 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1242 Donepezil Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 1927 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1243 Celecoxib Capsule Oral 200 Mg Selecoxir 1932 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1244 Celecoxib Capsule Oral 200 Mg Celexib 1932 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1245 Celecoxib Capsule Oral 200 Mg - 1932 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1246 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Lozaten 1933 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1247 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Lozar 1933 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1248 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Losexir 1933 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1249 Losartan Potassium Tablet Oral 50 Mg Cardiosan 1933 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1250 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml Daladic 1947 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1251 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1252 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1253 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1254 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1255 Tramadol Hydrochloride Capsule Oral 50 Mg - 1982 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1256 Diclofenac Sodium Capsule, Extended Release Oral 100 Mg Razofenac 1993 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1257 Diclofenac Sodium Capsule, Extended Release Oral 100 Mg - 1993 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1258 Doxepin Tablet Oral 10 Mg - 1995 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1259 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1260 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1261 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1262 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1263 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1264 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1265 Rivastigmine Capsule Oral 4.5 Mg - 2000 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1266 Sumatriptan Tablet Oral 50 Mg Migratex 2004 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1267 Sumatriptan Tablet Oral 50 Mg - 2004 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1268 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg Migratex 2005 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1269 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1270 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1271 Hydroquinone Cream Topical 4 % 30 G - 2006 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1272 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg Ofloxir 2009 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1273 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg - 2009 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1274 Loratadine Syrup Oral 5 Mg/5 Ml 60 Ml - 2011 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1275 Amoxicillin Tablet Oral 500 Mg Faramox 2021 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی