محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
976 Linezolid Tablet Oral 600 Mg Exizolid 8300 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
977 Fluconazole Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 100 Ml Candiconazol 8529 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
978 Vitamin B6 Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 3 Ml Vibsix 8620 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
979 Vitamin B6 Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 3 Ml - 8620 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
980 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Xibetal 8904 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
981 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Bizopex 8904 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
982 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Bibeta 8904 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
983 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg - 8904 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
984 Escitalopram Tablet Oral 10 Mg Eslexal 8968 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
985 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Relifen 8979 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
986 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Fargesic 8979 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
987 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Dipifen 8979 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
988 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Compifen 8979 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
989 Deferasirox Tablet, For Suspension Oral 500 Mg Eliron 8997 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
990 Drospirenone / Ethinyl Estradiol Tablet Oral 3 Mg/0.03 Mg Rokin 9090 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
991 Memantine Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 9203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
992 Amlodipine / Atorvastatin Tablet Oral 5 Mg/20 Mg - 9255 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
993 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Xylomix 9415 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
994 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Lidopril 9415 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
995 Lidocaine / Prilocaine Cream Topical 2.5 %/2.5 % 30 G Licadine-P 9415 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
996 Pregabalin Capsule Oral 100 Mg Geanex 9417 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
997 Clindamycin Capsule Oral 300 Mg Dalacap 9464 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
998 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
999 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1000 Mebeverine Hydrochloride Capsule, Extended Release Oral 200 Mg - 9532 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1001 Eplerenone Tablet Oral 25 Mg Alderon 9626 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1002 Eplerenone Tablet Oral 50 Mg Alderon 9644 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1003 Misoprostol Tablet Oral 100 Ug Misotec 9709 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1004 Teicoplanin Injection, Powder, For Solution Parenteral 200 Mg Exiplanin 9747 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1005 Valsartan Tablet Oral 40 Mg Adovan 9801 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1006 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1007 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1008 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1009 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 800 Mg Mezalon 9916 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1010 Iopamidol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml - 9939 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1011 Iopamidol Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 50 Ml - 9940 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1012 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 10029 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1013 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 10029 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1014 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 20 Mg - 10031 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1015 Dextrose Injection, Solution Intravenous 10 % 250 Ml - 10083 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1016 Clotrimazole / Betamethasone Lotion Topical 1 %/0.05 % 30 Ml Lotribet 10284 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1017 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Viobion 10427 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1018 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Tribitex 10427 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1019 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Neurotamine 10427 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1020 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Dipitrivit 10427 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1021 Epinephrine Injection Parenteral 0.1 Mg/1Ml 10 Ml - 10484 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1022 Teicoplanin Injection, Powder, For Solution Parenteral 400 Mg Exiplanin 10488 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1023 Simethicone (Dimethicone Activated) Capsule, Liquid Filled Oral 125 Mg D-Gas 10541 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1024 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 20 Mg/1Ml Caspiramer 10683 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
1025 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 1000000 [Iu] - 10730 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1026 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 1000000 [Iu] Clovent 10730 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1027 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 2 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Luxacin 0.2% 10757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1028 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 2 Mg/1Ml 100 Ml - 10757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1029 Potassium Citrate Tablet, Extended Release Oral 10 Meq - 2450 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1030 Rizatriptan Tablet Oral 10 Mg - 2455 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1031 Sertaconazole Nitrate Cream Topical 2 % 30 G Sertafan 2456 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1032 Rituximab Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 10 Ml - 2473 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1033 Rituximab Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 50 Ml - 2474 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1034 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg Inotive 2475 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1035 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg - 2475 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1036 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg - 2475 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1037 Trastuzumab Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 440 Mg - 2481 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1038 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg Ursopars 2497 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1039 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg Ursodex 2497 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1040 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg - 2497 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1041 Iodixanol Injection Parenteral 320 Mg/1Ml 50 Ml Visodix 2517 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1042 Iodixanol Injection Parenteral 320 Mg/1Ml 50 Ml Dixopaque 2517 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1043 Progesterone Suppository Vaginal 200 Mg Fertigest 2534 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1044 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1045 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1046 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 20 Mg - 2705 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1047 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1048 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1049 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 40 Mg - 2706 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1050 Tramadol Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml - 2708 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی