محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1851 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 50 Mg - 428 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1852 Diclofenac Sodium Suppository Rectal 50 Mg - 428 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1853 Dicyclomine Hydrochloride Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2 Ml Ipiclomin 431 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1854 Digoxin Tablet Oral 0.25 Mg - 436 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1855 Diltiazem Hydrochloride Tablet Oral 60 Mg - 447 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1856 Diphenhydramine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml - 453 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1857 Diphenhydramine Hydrochloride Solution Oral 12.5 Mg/5Ml 60 Ml - 454 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1858 Diphenhydramine Hydrochloride Solution Oral 12.5 Mg/5Ml 60 Ml - 454 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1859 Diphenhydramine / Ammonium Chloride Syrup Oral 12.5 Mg/125 Mg/5Ml 60 Ml - 456 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1860 Diphenhydramine / Ammonium Chloride Syrup Oral 12.5 Mg/125 Mg/5Ml 60 Ml - 456 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1861 Diphenhydramine / Ammonium Chloride Syrup Oral 12.5 Mg/125 Mg/5Ml 60 Ml - 456 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1862 Dopamine Hydrochloride Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 5 Ml Dopadic 468 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1863 Dorzolamide Solution, Drops Ophthalmic 2 % 5 Ml - 469 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1864 Doxepin Capsule Oral 10 Mg Doxipen 470 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1865 Doxepin Capsule Oral 10 Mg - 470 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1866 Doxepin Capsule Oral 25 Mg Doxipen 471 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1867 Doxepin Capsule Oral 25 Mg - 471 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1868 Doxycycline (As Monohydrate) Capsule Oral 100 Mg - 474 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1869 Enalapril Maleate Tablet Oral 20 Mg - 482 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1870 Enalapril Maleate Tablet Oral 5 Mg - 483 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1871 Ergotamine Tartrate / Caffeine Tablet Oral 1 Mg/100 Mg - 493 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1872 Erythromycin Tablet Oral 200 Mg - 495 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1873 Erythromycin Tablet Oral 400 Mg - 496 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1874 Erythromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 100 Ml - 497 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1875 Estradiol Valerate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml - 502 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1876 Estradiol Valerate Tablet Oral 1 Mg - 503 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1877 Estradiol Valerate Tablet Oral 2 Mg - 504 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1878 Ethinylestradiol Tablet Oral 0.05 Mg - 511 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1879 Ethinylestradiol Tablet Oral 0.5 Mg - 512 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1880 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml - 149 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1881 Betamethasone Tablet Oral 0.5 Mg - 150 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1882 Betamethasone Solution, Drops Ophthalmic 0.1 % 5 Ml - 152 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1883 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml Betason La 153 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1884 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml - 153 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1885 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml - 153 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1886 Betamethasone Lotion Topical 0.1 % 20 Ml - 159 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1887 Betamethasone Lotion Topical 0.1 % 20 Ml - 159 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1888 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G Betacortal 160 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1889 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G - 160 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1890 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G - 160 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1891 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G Betacortal 161 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1892 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G - 161 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1893 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G - 161 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1894 Biperiden Lactate Injection Parenteral 5 Mg/1Ml Akinidic 165 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1895 Bisacodyl Suppository Rectal 10 Mg - 166 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1896 Bisacodyl Suppository Rectal 5 Mg - 168 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1897 Bismuth Subcitrate Tablet Oral 120 Mg - 169 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1898 Acetaminophen Solution, Drops Oral 100 Mg/1Ml 15 Ml - 3 کارخانجات داروپخش قطره خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1899 Acetaminophen Solution Oral 120 Mg/5Ml 60 Ml - 4 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1900 Acetaminophen Suspension Oral 120 Mg/5Ml 120 Ml Tylophen 5 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی