محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1701 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg - 636 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1702 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg Exicort 637 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1703 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg - 637 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1704 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg - 637 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1705 Hydrocortisone Tablet Oral 10 Mg - 638 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1706 Hydrocortisone Acetate Ointment Topical 1 % 15 G - 640 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1707 Hydrocortisone Acetate Ointment Topical 1 % 15 G - 640 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1708 Hydroxyzine Hydrochloride Syrup Oral 10 Mg/5Ml 120 Ml - 650 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1709 Hydroxyzine Hydrochloride Syrup Oral 10 Mg/5Ml 120 Ml - 650 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1710 Hydroxyzine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 651 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1711 Hydroxyzine Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 652 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1712 Hyoscine-N-Butyl Bromide Tablet Oral 10 Mg - 654 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1713 Hyoscine-N-Butyl Bromide Tablet Oral 10 Mg - 654 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1714 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Hyosidic 655 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1715 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml - 655 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1716 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml - 655 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1717 Ibuprofen Suspension Oral 100 Mg/5Ml 120 Ml Ibuxir 657 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1718 Ibuprofen Tablet Oral 400 Mg - 659 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1719 Ibuprofen Tablet Oral 400 Mg - 659 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1720 Imipramine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 664 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1721 Imipramine Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 665 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1722 Indomethacin Suppository Rectal 100 Mg Indic 668 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1723 Indomethacin Suppository Rectal 100 Mg - 668 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1724 Indomethacin Suppository Rectal 100 Mg - 668 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1725 Indomethacin Capsule Oral 25 Mg - 669 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1726 Indomethacin Capsule Oral 25 Mg - 669 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1727 Indomethacin Capsule Oral 25 Mg - 669 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1728 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg Indic 670 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1729 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg - 670 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1730 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg - 670 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1731 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Lansulin R 674 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1732 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 10 Ml Dipisulin R 674 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1733 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Lansulin N 676 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1734 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Dipisulin N 676 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1735 Interferon Gamma-1B Injection, Solution Parenteral 100 Ug/0.5Ml Gamma - Immunex 686 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1736 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 698 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1737 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 698 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1738 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 50 Ml Opaquesol 699 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1739 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 50 Ml - 699 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1740 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 10 Ml - 700 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1741 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 10 Ml - 700 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1742 Bromhexine Hydrochloride Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 177 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1743 Calcipotriol Ointment Topical 50 Ug/1G 30 G Psoriament 192 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1744 Calcipotriol Ointment Topical 50 Ug/1G 30 G - 192 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1745 Calcitonin Injection Parenteral 50 [Iu] /1Ml Mianin 194 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1746 Calcitriol Capsule Oral 0.25 Ug Zavitrol 195 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1747 Captopril Tablet Oral 25 Mg - 205 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1748 Captopril Tablet Oral 25 Mg - 205 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1749 Captopril Tablet Oral 50 Mg - 206 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1750 Captopril Tablet Oral 50 Mg - 206 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی