محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1651 Fluconazole Capsule Oral 150 Mg - 538 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1652 Fluconazole Capsule Oral 50 Mg - 540 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1653 Fludrocortisone Acetate Tablet Oral 0.1 Mg - 543 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1654 Fluocinolone Acetonide Ointment Topical 0.025 % 15 G - 545 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1655 Fluocinolone Acetonide Ointment Topical 0.025 % 15 G - 545 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1656 Fluocinolone Acetonide Cream Topical 0.025 % 15 G - 546 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1657 Fluocinolone Acetonide Cream Topical 0.025 % 15 G - 546 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1658 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1659 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1660 Fluoxetine Capsule Oral 20 Mg - 551 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1661 Flurazepam Capsule Oral 15 Mg - 558 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1662 Furosemide Tablet Oral 40 Mg - 571 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1663 Gabapentin Capsule Oral 100 Mg Gabapentin Razak 572 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1664 Gabapentin Capsule Oral 100 Mg - 572 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1665 Gabapentin Capsule Oral 100 Mg - 572 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1666 Gabapentin Capsule Oral 300 Mg Gabapentin Razak 573 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1667 Gabapentin Capsule Oral 300 Mg - 573 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1668 Gabapentin Capsule Oral 300 Mg - 573 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1669 Gabapentin Capsule Oral 400 Mg - 574 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1670 Gabapentin Capsule Oral 400 Mg - 574 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1671 Gabapentin Capsule Oral 400 Mg - 574 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1672 Gadopentetate Dimeglumine Injection Parenteral 469 Mg/1Ml 15 Ml - 575 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1673 Gemfibrozil Capsule Oral 300 Mg - 584 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1674 Gentamicin Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2 Ml Gentadic 587 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1675 Gentamicin Injection Parenteral 10 Mg/1Ml 2 Ml - 587 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1676 Gentamicin Solution, Drops Ophthalmic 3 Mg/1Ml 5 Ml - 589 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1677 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml Gentadic 590 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1678 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml - 590 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1679 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml Gentadic 592 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1680 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml - 592 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1681 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml - 592 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1682 Gentamicin Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 2 Ml - 592 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1683 Glycine Solution Irrigation 1.5 % 3000 Ml - 601 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1684 Granisetron Tablet Oral 1 Mg Gratril 609 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1685 Granisetron Tablet Oral 1 Mg - 609 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1686 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml Gratril 610 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1687 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml Granic 610 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1688 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml - 610 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1689 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml - 610 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1690 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 3 Ml - 610 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1691 Griseofulvin Tablet Oral 125 Mg - 613 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1692 Haloperidol Injection Parenteral 5 Mg/1Ml Halodic 620 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1693 Hematinic Capsule Oral 15 Ug/350 Mg/150 Mg/1 Mg - 622 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1694 Hematinic Capsule Oral 15 Ug/350 Mg/150 Mg/1 Mg - 622 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1695 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml Heparodic 624 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1696 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml Clotin 624 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1697 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml - 624 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
1698 Heparin Sodium Injection Parenteral 5000 [Iu] /1Ml 1 Ml - 624 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1699 Heparin Sodium Injection Parenteral 10000 [Iu]/1Ml Heparodic 625 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1700 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg - 636 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد