محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1601 Piroxicam Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Rocamix 1018 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1602 Piroxicam Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Lopirox 1018 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1603 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 3800 Ml - 1031 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1604 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 1000 Ml - 1034 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1605 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 250 Ml - 1035 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1606 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 60 Ml - 1040 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1607 Prazosin Tablet Oral 1 Mg - 1042 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1608 Prazosin Tablet Oral 5 Mg - 1043 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1609 Prednisolone Tablet Oral 50 Mg - 1044 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1610 Prednisolone Tablet Oral 5 Mg - 1045 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1611 Prilocaine / Felypressin Injection Parenteral 30 Mg/0.54 Ug/1Ml 1.8 Ml Prilodent 1049 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1612 Prilocaine / Felypressin Injection Parenteral 30 Mg/0.54 Ug/1Ml 1.8 Ml Dentanest 1049 کارخانجات داروپخش کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1613 Progesterone Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Fertigest 1057 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1614 Progesterone Injection Parenteral 50 Mg/1Ml Fertigest 1058 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1615 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 701 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1616 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 701 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1617 Iopromide Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Promopaque 704 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1618 Isoniazid Tablet Oral 100 Mg - 712 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1619 Isoniazid Tablet Oral 300 Mg - 713 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1620 Isotretinoin Capsule Oral 20 Mg Roaccutane (Zahravi) 720 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1621 Itraconazole Capsule Oral 100 Mg - 722 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1622 Ketoconazole Cream Topical 2 % 30 G - 725 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1623 Ketotifen Tablet Oral 1 Mg - 727 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1624 Ketotifen Syrup Oral 1 Mg/5Ml 120 Ml Zexifen 728 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1625 Ketotifen Syrup Oral 1 Mg/5Ml 120 Ml - 728 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1626 Lactulose Syrup Oral 10 G/15Ml 240 Ml - 731 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1627 Levothyroxine Sodium Tablet Oral 100 Ug Levotin 751 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1628 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml Lignodic 753 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1629 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml Lidorhytm 753 داروسازی شهید قاضی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1630 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml - 753 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1631 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml - 753 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1632 Lidocaine Hydrochloride Injection Parenteral 2 % 5 Ml - 753 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1633 Lidocaine Hydrochloride Injection, Solution Parenteral 2 % 50 Ml Lidorhytm 757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1634 Lidocaine Hydrochloride Injection, Solution Parenteral 2 % 50 Ml - 757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1635 Lidocaine / Hydrocortisone Acetate Ointment Rectal 5 %/0.5 % 15 G - 762 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1636 Lorazepam Tablet Oral 1 Mg - 771 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1637 Lorazepam Tablet Oral 2 Mg - 772 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1638 Lovastatin Tablet Oral 20 Mg - 773 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1639 Lynestrenol Tablet Oral 0.5 Mg - 775 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1640 Mannitol Injection, Solution Intravenous 20 % 500 Ml - 782 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1641 Maprotiline Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 783 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1642 Expectorant Syrup Oral 100 Mg/2 Mg/30 Mg/5Ml 60 Ml - 523 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1643 Expectorant Codeine Syrup Oral 100 Mg/30 Mg/10 Mg/5 Ml 60 Ml - 524 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1644 Expectorant Codeine Syrup Oral 100 Mg/30 Mg/10 Mg/5 Ml 60 Ml - 524 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1645 Famotidine Tablet Oral 20 Mg - 527 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1646 Famotidine Tablet Oral 40 Mg - 528 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1647 Finasteride Tablet Oral 5 Mg Finide 535 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1648 Fluconazole Capsule Oral 100 Mg - 537 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1649 Fluconazole Capsule Oral 100 Mg - 537 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1650 Fluconazole Capsule Oral 150 Mg - 538 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی