محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1451 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 100 Mg - 1292 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1452 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1453 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1454 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 300 Mg - 1293 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1455 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml Vibalmin 1294 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1456 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml Cyanovit 1294 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1457 Vitamin B12 Injection Parenteral 1000 Ug/1Ml - 1294 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1458 Vitamin B6 Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Vibsix 1295 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1459 Vitamin B6 Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1295 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1460 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1461 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1462 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1463 Vitamin D3 Capsule Oral 50000 [Iu] D-Vitin 1303 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1464 Water Injection Parenteral 5 Ml - 1311 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1465 Water Injection Parenteral 5 Ml - 1311 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1466 Zinc Oxide Ointment Topical 25 % 30 G Ipozinc 1316 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1467 Zinc Oxide Ointment Topical 25 % 30 G - 1316 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1468 Barium Sulfate Powder, For Suspension Oral 135 G Barex 1334 کارخانجات داروپخش پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1469 Cefotaxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 1336 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1470 Naloxone Hydrochloride Injection Parenteral 0.4 Mg/1Ml - 1341 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1471 Codeine Phosphate 30Mg Tab - 1352 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1472 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml Relidin 1354 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1473 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1474 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1475 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1476 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Relidin 1355 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1477 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1355 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1478 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1355 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1479 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml Feniject 1359 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1480 Maprotiline Hydrochloride Tablet Oral 75 Mg - 784 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1481 Mebeverine Hydrochloride Tablet Oral 135 Mg - 787 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1482 Medroxyprogesterone Acetate Injection, Suspension Parenteral 150 Mg/1Ml 1 Ml Provedic 791 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1483 Medroxyprogesterone Acetate Tablet Oral 5 Mg - 792 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1484 Mefenamic Acid Capsule Oral 250 Mg - 794 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1485 Mefenamic Acid Capsule Oral 250 Mg - 794 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1486 Meglumine Compound Injection Parenteral 66 %/10 % 20 Ml - 799 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1487 Meglumine Compound Injection Parenteral 66 %/10 % 20 Ml - 799 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1488 Megestrol Acetate Tablet Oral 40 Mg Brendocare 800 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1489 Menotropins Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 75 [Iu] /75 [Iu] Humegnan 804 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1490 Menthol Salicylate Ointment Topical 10 %/15 % 30 G Mentodic 807 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1491 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg Mezalon 813 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1492 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg - 813 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1493 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg Mericum 817 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1494 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1495 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1496 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1497 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1498 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1499 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1500 Methadone Hydrochloride Injection Parenteral 5 Mg/1Ml - 819 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی