محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1401 Selegiline Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 1121 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1402 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 1000 Ml - 1141 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1403 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 1000 Ml - 1141 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1404 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 1000 Ml - 1142 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1405 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 1000 Ml - 1142 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1406 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 3Liter - 1143 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1407 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 500 Ml - 1144 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1408 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.9 % 500 Ml - 1144 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1409 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 500 Ml - 1145 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1410 Sodium Chloride Solution Irrigation 0.9 % 500 Ml - 1145 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1411 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 5 % 50 Ml Hypersaline 5% 1148 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1412 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 1000 Ml - 1149 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1413 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 1000 Ml - 1149 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1414 Somatropin Injection, Powder, For Solution Parenteral 4 [Iu] Exitropin 1161 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1415 Sotalol Hydrochloride Tablet Oral 80 Mg - 1164 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1416 Spironolactone Tablet Oral 25 Mg - 1169 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1417 Spironolactone Tablet Oral 25 Mg - 1169 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1418 Sulfasalazine Tablet Oral 500 Mg Salas 1182 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1419 Sulfasalazine Tablet Oral 500 Mg - 1182 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1420 Testosterone Enanthate Injection Parenteral 100 Mg/1Ml Androne 1201 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1421 Testosterone Enanthate Injection Parenteral 100 Mg/1Ml - 1201 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1422 Tetracaine Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 0.5 % - 1204 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1423 Tetracosactide Acetate Injection, Suspension Parenteral 1 Mg/1Ml - 1205 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1424 Tetracycline Hydrochloride Capsule Oral 250 Mg - 1207 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1425 Tetracycline Hydrochloride Ointment Topical 3 % 15 G - 1208 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1426 Tetracycline Hydrochloride Ointment Topical 3 % 15 G - 1208 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1427 Theophylline / Guaifenesin Solution Oral 50 Mg/30 Mg/5Ml 120 Ml - 1211 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1428 Theophylline / Guaifenesin Solution Oral 50 Mg/30 Mg/5Ml 120 Ml - 1211 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1429 Theophylline / Guaifenesin Solution Oral 50 Mg/30 Mg/5Ml 120 Ml - 1211 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1430 Theophylline / Guaifenesin Solution Oral 50 Mg/30 Mg/5Ml 120 Ml - 1211 داروسازی کاسپین تامین مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1431 Thiothixene Capsule Oral 5 Mg - 1223 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1432 Timolol Solution, Drops Ophthalmic 0.5 % 5 Ml - 1226 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1433 Tolnaftate Solution Topical 1 % - 1236 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1434 Tranexamic Acid Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml Tranexip 1238 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1435 Trazodone Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg - 1242 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1436 Trazodone Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg - 1242 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1437 Tretinoin Gel Topical 0.025 % 15 G - 1244 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1438 Tretinoin Cream Topical 0.05 % 15 G - 1245 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1439 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1440 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1441 Triamcinolone Acetonide Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 1 Ml - 1247 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1442 Triamcinolone Nn Ointment Topical 1 Mg/2.5 Mg/100000 [Iu] /1G 15 G - 1251 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1443 Trifluoperazine Injection Intramuscular 1 Mg/1Ml Trifluzic 1254 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1444 Triple Sulfa Cream Vaginal 3.42 %/2.86 %/3.7 % 78 G - 1264 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1445 Triple Sulfa Tablet Vaginal 172.5 Mg/143.75 Mg/184 Mg - 1265 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1446 Vancomycin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 1276 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1447 Vasopressin Injection Parenteral 20 [Iu] /1Ml Hypress 1277 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1448 Vitamin A / Vitamin D Ointment Topical 850 [Iu] /85 [Iu] /1G 30 G - 1291 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1449 Vitamin A / Vitamin D Ointment Topical 850 [Iu] /85 [Iu] /1G 30 G - 1291 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1450 Vitamin B1 (Thiamine) Tablet Oral 100 Mg - 1292 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد