محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1251 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1252 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1253 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1254 Clindamycin Injection Parenteral 150 Mg/1Ml 2 Ml - 1947 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1255 Tramadol Hydrochloride Capsule Oral 50 Mg - 1982 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1256 Diclofenac Sodium Capsule, Extended Release Oral 100 Mg Razofenac 1993 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1257 Diclofenac Sodium Capsule, Extended Release Oral 100 Mg - 1993 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1258 Doxepin Tablet Oral 10 Mg - 1995 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1259 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1260 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1261 Rivastigmine Capsule Oral 1.5 Mg - 1998 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1262 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1263 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1264 Rivastigmine Capsule Oral 3 Mg - 1999 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1265 Rivastigmine Capsule Oral 4.5 Mg - 2000 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1266 Sumatriptan Tablet Oral 50 Mg Migratex 2004 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1267 Sumatriptan Tablet Oral 50 Mg - 2004 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1268 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg Migratex 2005 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1269 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1270 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1271 Hydroquinone Cream Topical 4 % 30 G - 2006 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1272 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg Ofloxir 2009 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1273 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg - 2009 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1274 Loratadine Syrup Oral 5 Mg/5 Ml 60 Ml - 2011 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1275 Amoxicillin Tablet Oral 500 Mg Faramox 2021 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1276 Benzydamine Hydrochloride Mouthwash Irrigation 0.15 % 240 Ml Benzylagine 2027 داروسازی اکسیر مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1277 Cefuroxime Tablet Oral 250 Mg Farinat 2031 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1278 Cefuroxime Tablet Oral 500 Mg Farinat 2032 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1279 Bupropion Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 150 Mg Buprexir 2033 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1280 Clarithromycin Tablet Oral 500 Mg Klarexir 2034 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1281 Clarithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2034 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1282 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 250 Ml - 2040 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1283 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Enoxir 2043 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1284 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Clexaparin 2043 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1285 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 کارخانجات داروپخش سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1286 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1287 Glycerin Suppository Rectal 1 G Laxator 2054 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1288 Glycerin Suppository Rectal 2 G Laxator 2055 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1289 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Opaquesol 2059 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1290 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Iopaque 2059 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1291 Iohexol Injection Parenteral 350 Mg/1Ml 100 Ml Opaquesol 2063 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1292 Iohexol Injection Parenteral 350 Mg/1Ml 100 Ml - 2063 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1293 Levothyroxine Sodium Tablet Oral 50 Ug Levotin 2067 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1294 Mequinol Ointment Topical 10 % - 2070 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1295 Metronidazole Gel Vaginal 0.75 % 70 G Metrovag 2074 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1296 Naproxen Suppository Rectal 500 Mg - 2076 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1297 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg Fertigest 2082 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1298 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg - 2082 داروسازی کاسپین تامین شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1299 Tacrolimus Capsule Oral 1 Mg Cograft 2083 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1300 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml Ondanil 2091 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد