محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1901 Acetaminophen Suppository Rectal 125 Mg - 6 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1902 Acetaminophen Suppository Rectal 125 Mg - 6 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1903 Acetaminophen Suppository Rectal 325 Mg - 8 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1904 Acetaminophen Suppository Rectal 325 Mg - 8 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1905 Aciclovir Tablet Oral 200 Mg - 21 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1906 Aciclovir Tablet Oral 200 Mg - 21 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1907 Aciclovir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 250 Mg - 22 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1908 Aciclovir Tablet Oral 400 Mg - 23 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1909 Aciclovir Tablet Oral 400 Mg - 23 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1910 Aciclovir Cream Topical 5 % 10G Alovir 24 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1911 Albumin (Human) Injection, Solution Parenteral 20 % 50 Ml - 27 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1912 Alprazolam Tablet Oral 0.5 Mg Sedalam 40 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1913 Alprazolam Tablet Oral 0.5 Mg - 40 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1914 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Ipacin 53 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1915 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 53 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1916 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 53 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1917 Amikacin Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Ipacin 54 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1918 Amikacin Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml - 54 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1919 Amikacin Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml - 54 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1920 Aminophylline Injection Parenteral 25 Mg/1Ml 10 Ml Aminodic 61 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی