محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1861 Diphenhydramine / Ammonium Chloride Syrup Oral 12.5 Mg/125 Mg/5Ml 60 Ml - 456 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1862 Dopamine Hydrochloride Injection Parenteral 40 Mg/1Ml 5 Ml Dopadic 468 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1863 Dorzolamide Solution, Drops Ophthalmic 2 % 5 Ml - 469 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1864 Doxepin Capsule Oral 10 Mg Doxipen 470 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1865 Doxepin Capsule Oral 10 Mg - 470 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1866 Doxepin Capsule Oral 25 Mg Doxipen 471 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1867 Doxepin Capsule Oral 25 Mg - 471 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1868 Doxycycline (As Monohydrate) Capsule Oral 100 Mg - 474 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1869 Enalapril Maleate Tablet Oral 20 Mg - 482 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1870 Enalapril Maleate Tablet Oral 5 Mg - 483 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1871 Ergotamine Tartrate / Caffeine Tablet Oral 1 Mg/100 Mg - 493 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1872 Erythromycin Tablet Oral 200 Mg - 495 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1873 Erythromycin Tablet Oral 400 Mg - 496 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1874 Erythromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 100 Ml - 497 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1875 Estradiol Valerate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml - 502 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1876 Estradiol Valerate Tablet Oral 1 Mg - 503 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1877 Estradiol Valerate Tablet Oral 2 Mg - 504 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1878 Ethinylestradiol Tablet Oral 0.05 Mg - 511 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1879 Ethinylestradiol Tablet Oral 0.5 Mg - 512 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1880 Betamethasone Injection Parenteral 4 Mg/1Ml - 149 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی