محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1701 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg - 636 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1702 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg Exicort 637 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1703 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg - 637 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1704 Hydrocortisone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 100 Mg - 637 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1705 Hydrocortisone Tablet Oral 10 Mg - 638 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1706 Hydrocortisone Acetate Ointment Topical 1 % 15 G - 640 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1707 Hydrocortisone Acetate Ointment Topical 1 % 15 G - 640 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1708 Hydroxyzine Hydrochloride Syrup Oral 10 Mg/5Ml 120 Ml - 650 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1709 Hydroxyzine Hydrochloride Syrup Oral 10 Mg/5Ml 120 Ml - 650 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1710 Hydroxyzine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 651 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1711 Hydroxyzine Hydrochloride Tablet Oral 25 Mg - 652 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1712 Hyoscine-N-Butyl Bromide Tablet Oral 10 Mg - 654 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1713 Hyoscine-N-Butyl Bromide Tablet Oral 10 Mg - 654 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1714 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Hyosidic 655 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1715 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml - 655 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1716 Hyoscine-N-Butyl Bromide Injection Parenteral 20 Mg/1Ml - 655 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1717 Ibuprofen Suspension Oral 100 Mg/5Ml 120 Ml Ibuxir 657 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1718 Ibuprofen Tablet Oral 400 Mg - 659 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1719 Ibuprofen Tablet Oral 400 Mg - 659 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1720 Imipramine Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 664 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی