محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1601 Piroxicam Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Rocamix 1018 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1602 Piroxicam Injection Parenteral 20 Mg/1Ml Lopirox 1018 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1603 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 3800 Ml - 1031 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1604 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 1000 Ml - 1034 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1605 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 250 Ml - 1035 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1606 Povidone Iodine Solution Topical 10 % 60 Ml - 1040 داروسازی ابوریحان مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1607 Prazosin Tablet Oral 1 Mg - 1042 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1608 Prazosin Tablet Oral 5 Mg - 1043 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1609 Prednisolone Tablet Oral 50 Mg - 1044 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1610 Prednisolone Tablet Oral 5 Mg - 1045 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1611 Prilocaine / Felypressin Injection Parenteral 30 Mg/0.54 Ug/1Ml 1.8 Ml Prilodent 1049 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1612 Prilocaine / Felypressin Injection Parenteral 30 Mg/0.54 Ug/1Ml 1.8 Ml Dentanest 1049 کارخانجات داروپخش کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1613 Progesterone Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Fertigest 1057 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1614 Progesterone Injection Parenteral 50 Mg/1Ml Fertigest 1058 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1615 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 701 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1616 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 701 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1617 Iopromide Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Promopaque 704 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1618 Isoniazid Tablet Oral 100 Mg - 712 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1619 Isoniazid Tablet Oral 300 Mg - 713 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1620 Isotretinoin Capsule Oral 20 Mg Roaccutane (Zahravi) 720 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی