محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1541 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 1 Ml Ipostigmine 893 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1542 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 1 Ml - 893 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1543 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 2.5 Mg/1Ml 1 Ml Ipostigmine 895 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1544 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 2.5 Mg/1Ml 1 Ml - 895 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1545 Niclosamide Tablet, Chewable Oral 500 Mg - 897 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1546 Nifedipine Capsule, Liquid Filled Oral 10 Mg Zanifed 902 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1547 Nitrazepam Tablet Oral 5 Mg Zipex 906 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1548 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg Nitrosustin 913 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1549 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg - 913 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1550 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg - 913 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1551 Nitroglycerin Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml Nitral 914 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1552 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg Nitrosustin 915 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1553 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg - 915 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1554 Nortriptyline Tablet Oral 10 Mg - 921 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1555 Nortriptyline Tablet Oral 25 Mg - 922 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1556 Nystatin Tablet Vaginal 100000 [Iu] - 924 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1557 Octreotide Injection Parenteral 50 Ug/1Ml Octostatin 928 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1558 Octreotide Injection Parenteral 50 Ug/1Ml - 928 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1559 Ofloxacin Tablet Oral 200 Mg Ofloxir 930 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1560 Ofloxacin Tablet Oral 200 Mg - 930 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی