محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
701 Barium Sulfate Suspension Oral 1 G/1Ml 240 Ml - 14399 کارخانجات داروپخش پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
702 Drospirenone / Ethinyl Estradiol Tablet Oral 3 Mg/0.02 Mg Roja 14870 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
703 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/1000 Mg - 15478 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
704 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg Sitabet-Plus 15754 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
705 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg Glibra 15754 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
706 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg - 15754 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
707 Dextrose Injection, Solution Intravenous 20 % 50 Ml - 15951 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
708 Dextrose Injection, Solution Intravenous 20 % 50 Ml - 15951 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
709 Dextrose Injection, Solution, Concentrate Intravenous 50 % 50 Ml - 15952 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
710 Dextrose Injection, Solution, Concentrate Intravenous 50 % 50 Ml - 15952 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
711 Sitagliptin Tablet Oral 100 Mg Sitabet 16303 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
712 Sitagliptin Tablet Oral 100 Mg - 16303 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
713 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml Levilox 16320 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
714 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml - 16320 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
715 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml - 16320 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
716 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 25 Mg - 16582 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
717 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 25 Mg - 16582 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
718 Febuxostat Tablet Oral 40 Mg - 16693 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
719 Metformin Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 1000 Mg Glucoff 16845 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
720 Levonorgestrel Tablet Oral 1.5 Mg Ovocease 16870 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی