محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
551 Codeine Base - 76573 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
552 Methadone Base - 76993 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
553 Mesalamine - 89576 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
554 Guaifenesin - 93141 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
555 Erythromycin - 114078 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
556 Thebaine - 115377 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
557 Oxycodone Hydrochloride - 124903 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
558 Sulfabenzamide - 127719 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
559 Noscapine Base - 128621 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
560 Lidocaine Base - 137586 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی