برگزیدگان تی‌پی‌نو

پایان نخستین رویداد بازار ایده و نوآوری تی‌پی‌نو