فرصتهای شغلی

همکاری با شما دانش مداران پویا، فرصت جذابی برای تجربه کار در محیطی نوآور و برای TPICO فرصت مغتنمی برای دستیابی به تعالی است.

اهداف، استراتژی و برنامه ها

رسالت و افق فعاليت هاي ما در بزرگترين مجموعه سرمايه گذاري دارويي كشور دربرگيرنده تحقيق، توليد و توزيع داروها،‌ مواد دارويي،‌ مكمل ها و ديگر محصولات مؤثر بر سلامتي انسان با استفاده از فناوري پيشرفته و مديريت هوشمند براي حفظ تندرستي و شادابي مردم جهان است. در اين راستا، ارتقای علمي سرمايه هاي انساني و حفظ منافع كليه ذي نفعان، تكميل كننده اين رسالت است. ارزش های محوری ما عبارتند از باور و اعتقاد عميق به: تحكيم و تقويت بنيان شركت بوسيله ارتقا ‌ارزش هاي اقتصادي ايجاد هم افزايي ايجاد همكاري مؤثر بين شركت هاي مجموعه درجهت منافع گروه تحول و توسعه دركليه ابعاد فعاليت هاي گروه عملكرد با كيفيت در جهت توسعه پايدار اعتلاي كرامت انساني