مدیرعامل

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر پویا فرهت

دکترای داروسازی

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد عبدالهی

دکترای داروسازی تخصص سم شناسی

عضو هیئت مدیره

محمد حسین ملک

کارشناس حسابداری

عضو هیئت مدیره

معاون مالی و پشتیبانی

مهندس علیرضا برقی

کارشناس ارشد حسابداری

عضو هیئت مدیره

دکتر آیدین پیرزه

متخصص جراحی عمومی