دکتر پویا فرهت

دکترای داروسازی از دانشگاه تهران

 

دکتر محمد عبداللهی

دکترای داروسازی

دکتر محسن منشدی

دکترای تشخیص طبی

مهندس علیرضا تحسیری

محمد حسین ملک