مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  

 

دکتر منصور نکویی نیا

دکترای داروسازی

 

عضو هیئت مدیره

بهروز براتی سده

پزشک

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

  

عضو هیئت مدیره

دکتر علیرضا جوان

عضو هیئت مدیره

دکتر مهدی زرین

دکترای داروسازی