1402/08/20

بررسی تخصصی عملکرد شرکت های تیپیکو

در راستای ایفای نقش راهبردی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت های تابعه درحال برگزاری می باشد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، در راستای ایفای نقش راهبردی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، جلسات ارزیابی عملکرد شش ماهه اول 1402 شرکت¬های تابعه از 15 لغایت 30 آبان ماه در محل سالن جلسات  تیپیکو درحال برگزاری می باشد.
این جلسات مبتنی بر مدل ارزیابی تخصصی هلدینگ تیپیکو بوده که در آن عملکرد شرکت¬های تابعه در سه محور اقتصادی و مالی، فرآیندهای داخلی و عملکرد مدیریتی مشتمل بر 11 راهبرد و 39 شاخص تخصصی مورد ارزیابی قرار میگیرد  و شرکت¬ها بر این اساس نمره دهی و رتبه¬بندی می¬شوند.
پس از ارزیابی عملکرد تمامی شرکت¬ها، کارنامه ویژه هر شرکت با تعیین نمره و رتبه هر شاخص و همچنین نمره و رتبه نهایی هر شرکت در گروه تخصصی و هلدینگ دارویی تامین صادر و در طی مراسمی از شرکت¬های برتر تجلیل به عمل خواهد آمد.
لازم به توضیح است که معاونت مجامع و امور شرکت های هلدینگ تیپیکو به صورت فصلی ارزیابی عملکرد تخصصی شرکت¬های خود را برگزار می¬نماید.