مناقصه عمومی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران  جهت خرید مواد اولیه  به شرح ذیل برگزار میگردد

 

  •    D-ALPHA-P-HYDROXY PHENYLGLYCINE METHYL ESTER (PHPGMEHCL)
  •     6-AMINOPENICILLANIC ACID(6APA)
  •     AZA ERYTHROMYCIN
  •     CEFIXIM METHYL ESTERجهت کسب اطلاعات تکمیلی به سایت رسمی شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران به آدرس www.asico.org  مراجعه فرمائید.