1403/02/19

بازدید عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل "تیپیکو" از شرکت کارخانجات داروپخش

در راستای حمایت از تولید عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل "تیپیکو" از شرکت کارخانجات داروپخش بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر مرتضی لطفی عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با همراهی دکتربهروز براتی سده، رئیس هیات مدیره و دکتر عقیل آرین نژاد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین " تیپیکو" با همراهی  دکتر مسعود عابدینی، مدیرعامل کارخانجات داروپخش صبح امروز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه 1403 در شرکت کارخانجات داروپخش حضور یافتند. جلسه با مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش و معاونان این مجموعه، بازدید از خطوط جدید تولید سرم و بازدید از خط تولید ویال‌های تزریقی و دیگر بخشهای مرتبط با تولید شرکت کارخانجات داروپخش از محورهای بازدید امروز بود.