بدینوسیله  به‌ اطلاع می‌رساند آخرین  مهلت ارسال قیمت‌های پیشنهادی (جهت تأمین مواد اولیه دارویی شرکت سرمایه گذاری دارویی) به ایمیل تأیید شده در متن اولیه آگهی تا ساعت 23 مورخ 1402/01/19 تمدید می‌گردد.

لینک آگهی تامین مواد اولیه دارویی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

https://www.tpicoholding.com/web/guest/-13/-/asset_publisher/B2iKGH0v5QLA/content/---910/10184