1401/12/24

اطلاعات تکمیلی آگهی مناقصه عمومی تامین مواد اولیه

اطلاعات تکمیلی آگهی مناقصه عمومی تامین مواد اولیه

شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) در نظر دارد مواد اولیه مورد نیاز شرکت های تابعه خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی فایل های مربوط به مناقصه از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.
 شماره یک:
اصلاح شماره تماس پاسخگویی مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه
982123539131+

شماره دو:
اطلاعات تکمیلی فایل های پیوست شماره 1و 2
مناقصه عمومی تأمین مواد اولیه دارویی

https://www.tpicoholding.com/web/guest/-13/-/asset_publisher/B2iKGH0v5QLA/content/---916/10184
https://www.tpicoholding.com/web/guest/-13/-/asset_publisher/B2iKGH0v5QLA/content/---910/10184