بازدید مدیرعامل تیپیکو از انبار مرکزی و مراکز تهران شرکت توزیع داروپخش

دکتر آرین‌نژاد، مدیرعامل تیپیکو از انبار مرکزی و مراکز تهران یک، دو و مرکز تخصصی شرکت توزیع داروپخش بازدید نمود.