دکتر مهرزاد شیرازی

عضو هیئت مدیره

تلفن :23539102

نمابر :22023915

نشانی :تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره ۸۱

پست الکترونیک :info@tpico.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی