منصور نکویی نیا

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

تلفن :44053687

نمابر :88708878

نشانی :تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه عرفان -شماره 26

پست الکترونیک :info@tpico.ir

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی