شرکت دارو سازی اگسیر بروجرد

در نظر دارد تهیه انواع جعبه،بروشور ولیبل کارتون ،لیبل شیرینگ ولیبل پشت چسبدار

خود را از طریق برگذاری مناقصه عمومی به شرکت ها و چاپخانه های دارای مجوز و صلاحیت

مربوطه ( حسن سابقه و دارای رزومه کاری با شرکت های دارو سازی و ....) واگذار نماید

اسناد مناقصه