در بورس

پایانی ۶۱۹۰ ریال

۱۱:۰۱ ۱۳۹۶/۳/۲۰

اطلاعات برگرفته از سایت سازمان بورس

اخبار بورسی تیپیکو

اخبار بورسی
۱۳۹۶/۳/۲۰

مجمع راک در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ برگزار شد و با تصویت ۲۳۴ ریال سود جلسه خاتمه یافت.مجمع راک در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ برگزار شد و با تصویت ۲۳۴ ریال سود جلسه خاتمه یافت.مجمع راک در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ برگزار شد و با تصویت ۲۳۴ ریال سود جلسه خاتمه یافت.

اخبار بورسی
۱۳۹۶/۳/۲۰

مجمع راک در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ برگزار شد و با تصویت ۲۳۴ ریال سود جلسه خاتمه یافت.مجمع راک در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ برگزار شد و با تصویت ۲۳۴ ریال سود جلسه خاتمه یافت.مجمع راک در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ برگزار شد و با تصویت ۲۳۴ ریال سود جلسه خاتمه یافت.