جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1726 Indomethacin Capsule Oral 25 Mg - 669 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1727 Indomethacin Capsule Oral 25 Mg - 669 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1728 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg Indic 670 داروسازی کاسپین تامین شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1729 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg - 670 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1730 Indomethacin Suppository Rectal 50 Mg - 670 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1731 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Lansulin R 674 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1732 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 10 Ml Dipisulin R 674 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1733 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Lansulin N 676 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1734 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu] /1Ml 10 Ml Dipisulin N 676 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1735 Interferon Gamma-1B Injection, Solution Parenteral 100 Ug/0.5Ml Gamma - Immunex 686 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1736 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 698 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1737 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 20 Ml Iopaque 698 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1738 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 50 Ml Opaquesol 699 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1739 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 50 Ml - 699 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1740 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 10 Ml - 700 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1741 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 10 Ml - 700 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1742 Bromhexine Hydrochloride Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 177 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1743 Calcipotriol Ointment Topical 50 Ug/1G 30 G Psoriament 192 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1744 Calcipotriol Ointment Topical 50 Ug/1G 30 G - 192 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1745 Calcitonin Injection Parenteral 50 [Iu] /1Ml Mianin 194 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1746 Calcitriol Capsule Oral 0.25 Ug Zavitrol 195 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1747 Captopril Tablet Oral 25 Mg - 205 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1748 Captopril Tablet Oral 25 Mg - 205 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1749 Captopril Tablet Oral 50 Mg - 206 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1750 Captopril Tablet Oral 50 Mg - 206 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1751 Carbamazepine Tablet Oral 200 Mg - 208 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1752 Cefazolin Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 222 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1753 Cefazolin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 224 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1754 Cefixime Tablet Oral 200 Mg Loprax 226 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1755 Cefixime Tablet Oral 200 Mg - 226 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1756 Cefixime Tablet Oral 200 Mg - 226 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1757 Cefotaxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 229 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1758 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 230 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1759 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 G - 231 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1760 Ceftazidime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 232 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1761 Ceftizoxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 233 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1762 Ceftizoxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 234 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1763 Ceftriaxone (As Sodium) Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 237 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1764 Ceftriaxone (As Sodium) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 239 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1765 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5Ml 100 Ml - 242 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1766 Cefalexin Capsule Oral 250 Mg - 243 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1767 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1768 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1769 Cefalexin Capsule Oral 500 Mg - 245 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1770 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1771 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1772 Cefalexin Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5 Ml 100 Ml - 246 پارس دارو پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1773 Chloroquine (As Phosphate) Tablet Oral 150 Mg - 271 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1774 Chlorpheniramine Maleate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml Histodic 275 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1775 Chlorpheniramine Maleate Injection Parenteral 10 Mg/1Ml - 275 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1776 Chlorpheniramine Maleate Tablet Oral 4 Mg - 276 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1777 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 1500 [Iu] - 284 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1778 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 [Iu] - 285 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1779 Chorionic Gonadotrophin (Human) Injection, Powder, For Solution Parenteral 5000 [Iu] Folignan 286 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1780 Ciclosporin Capsule Oral 100 Mg Iminoral 287 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1781 Ciclosporin Capsule Oral 25 Mg Iminoral 288 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1782 Cimetidine Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 2 Ml - 291 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1783 Ciprofloxacin Tablet Oral 250 Mg - 295 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1784 Ciprofloxacin Tablet Oral 250 Mg - 295 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1785 Ciprofloxacin Tablet Oral 250 Mg - 295 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1786 Ciprofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 296 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1787 Ciprofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 296 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1788 Ciprofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 296 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1789 Ciprofloxacin Tablet Oral 500 Mg - 296 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1790 Citicoline Injection Parenteral 125 Mg/1Ml 2 Ml - 303 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1791 Clidinium / Chlordiazepoxide Tablet Oral 2.5 Mg/5 Mg Clidinium-C 308 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1792 Clindamycin Capsule Oral 150 Mg Dalacap 309 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1793 Clobetasol Propionate Cream Topical 0.05 % 15 G Cortam 313 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1794 Clobetasol Propionate Cream Topical 0.05 % 15 G - 313 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1795 Clobetasol Propionate Ointment Topical 0.05 % 15 G Cortam 314 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1796 Clofibrate Capsule Oral 500 Mg - 318 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1797 Clonazepam Tablet Oral 2 Mg - 323 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1798 Clotrimazole Cream Vaginal 1 % 50 G - 325 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1799 Clotrimazole Cream Topical 1 % 15 G - 326 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1800 Clotrimazole Solution Topical 1 % 20 Ml Canazole 327 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی