جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1501 Methocarbamol Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 10 Ml Relaximol 822 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1502 Methocarbamol Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 10 Ml - 822 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
1503 Methocarbamol Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 10 Ml - 822 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1504 Methocarbamol Tablet Oral 500 Mg - 823 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1505 Methocarbamol Tablet Oral 500 Mg - 823 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1506 Methotrexate Sodium Tablet Oral 2.5 Mg - 824 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1507 Methyl Salicylate Ointment Topical 30 % 30 G Metedic 831 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1508 Methyl Salicylate Ointment Topical 30 % 30 G - 831 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1509 Methyldopa Tablet Oral 250 Mg - 832 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1510 Methyldopa Tablet Oral 250 Mg - 832 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1511 Methylprednisolone Acetate Injection, Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml Duro-Medrol 835 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1512 Methylprednisolone Acetate Injection, Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml - 835 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1513 Methylprednisolone Acetate Injection, Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml - 835 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1514 Methylprednisolone Acetate Injection, Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml - 835 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1515 Methylprednisolone Acetate Vial Suspension Parenteral 40 Mg/1Ml Duro-Medrol 835 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1516 Methylprednisolone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg Lyo-Medrol 836 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1517 Methylprednisolone (As Sodium Succinate) Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 836 کارخانجات داروپخش ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1518 Methyltestosterone Tablet Oral 25 Mg - 838 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1519 Metoclopramide Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml Pladic 839 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1520 Metoclopramide Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml - 839 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1521 Metoclopramide Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml - 839 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1522 Metoclopramide Hydrochloride Solution, Drops Oral 4 Mg/1Ml 15 Ml - 840 کارخانجات داروپخش قطره خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1523 Metoclopramide Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 841 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1524 Metronidazole Injection, Solution Parenteral 5 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Nidazole 0.5% 843 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1525 Metronidazole Injection, Solution Parenteral 5 Mg/1Ml 100 Ml - 843 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1526 Metronidazole Tablet Oral 250 Mg - 845 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1527 Metronidazole Tablet Vaginal 500 Mg - 846 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1528 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml Midazolex 852 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1529 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1530 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1531 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1532 Mupirocin Ointment Topical 2 % 15 G Mupica 875 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1533 Mupirocin Ointment Topical 2 % 15 G - 875 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1534 Mupirocin Ointment Topical 2 % 15 G - 875 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1535 Nandrolone Decanoate Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Nandrodec 884 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1536 Nandrolone Decanoate Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Decabolex 884 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1537 Naphazoline Hydrochloride Solution, Drops Nasal 0.05 % 10 Ml - 886 کارخانجات داروپخش قطره بینی انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1538 Naphazoline Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 0.1 % 10 Ml - 887 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1539 Naproxen Tablet Oral 250 Mg - 889 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1540 Naproxen Tablet Oral 250 Mg - 889 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1541 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 1 Ml Ipostigmine 893 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1542 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 1 Ml - 893 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1543 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 2.5 Mg/1Ml 1 Ml Ipostigmine 895 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1544 Neostigmine Methylsulfate Injection Parenteral 2.5 Mg/1Ml 1 Ml - 895 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1545 Niclosamide Tablet, Chewable Oral 500 Mg - 897 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1546 Nifedipine Capsule, Liquid Filled Oral 10 Mg Zanifed 902 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1547 Nitrazepam Tablet Oral 5 Mg Zipex 906 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1548 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg Nitrosustin 913 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1549 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg - 913 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1550 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 2.6 Mg - 913 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1551 Nitroglycerin Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml Nitral 914 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1552 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg Nitrosustin 915 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1553 Nitroglycerin Tablet, Extended Release Oral 6.4 Mg - 915 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1554 Nortriptyline Tablet Oral 10 Mg - 921 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1555 Nortriptyline Tablet Oral 25 Mg - 922 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1556 Nystatin Tablet Vaginal 100000 [Iu] - 924 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1557 Octreotide Injection Parenteral 50 Ug/1Ml Octostatin 928 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1558 Octreotide Injection Parenteral 50 Ug/1Ml - 928 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1559 Ofloxacin Tablet Oral 200 Mg Ofloxir 930 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1560 Ofloxacin Tablet Oral 200 Mg - 930 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1561 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg Pilozec 931 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1562 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg Exiprazole 931 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1563 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1564 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1565 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1566 Ors Powder, For Solution Oral - 933 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1567 Oxybutynin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 935 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1568 Oxytocin Injection Parenteral 10 U/1Ml Oxytip 939 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1569 Oxytocin Injection Parenteral 10 U/1Ml - 939 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1570 Oxytocin Injection Parenteral 5 U/1Ml - 940 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1571 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml - 941 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1572 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml - 941 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1573 Pancuronium Bromide Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 2 Ml Curopan 946 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1574 Pancuronium Bromide Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 2 Ml - 946 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1575 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 60 Ml Pedizan 956 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی