جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
401 Brimonidine Tartrate - 70359465 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه SENSORY ORGANS قدیمی
402 Alfentanil Hydrochloride - 70879286 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
403 Carvedilol - 72956093 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
404 Divalproex Sodium - 76584708 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
405 Famotidine - 76824356 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
406 Octreotide Acetate - 79517014 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
407 Loratadine - 79794755 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
408 Clarithromycin - 81103119 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
409 Ofloxacin - 82419361 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
410 Zolpidem - 82626480 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
411 Cetirizine Hydrochloride - 83881510 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
412 Lamotrigine - 84057841 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
413 Ciprofloxacin Base - 85721331 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
414 Fluconazole - 86386734 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
415 Ciprofloxacin Hydrochloride - 86393320 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
416 Orlistat - 96829582 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
417 Metoprolol Succinate - 98418474 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
418 Sumatriptan Succinate - 103628484 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
419 Ondansetron Hydrochloride - 103639049 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
420 Tamsulosin Hydrochloride - 106463176 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
421 Tamsulosin Hydrochloride - 106463176 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
422 Adapalene - 106685409 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS تازه وارد
423 Granisetron Hydrochloride - 107007998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
424 Quetiapine Fumarate - 111974722 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
425 Quetiapine Fumarate - 111974722 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
426 Pioglitazone Hydrochloride - 112529154 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
427 Letrozole - 112809515 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
428 Azithromycin Dihydrate - 117772700 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
429 Azithromycin Dihydrate - 117772700 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
430 Losartan Potassium - 124750998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
431 Tolterodine Tartrate - 124937526 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
432 Rivastigmine Tartrate - 129101548 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
433 Aripiprazole - 129722129 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
434 Dapoxetine Hydrochloride - 129938201 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
435 Dapoxetine Hydrochloride - 129938201 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
436 Remifentanil Hydrochloride - 132539072 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
437 Repaglinide - 135062021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
438 Duloxetin Hydrochloride - 136434349 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
439 Valsartan - 137862534 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
440 Valsartan - 137862534 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
441 Levofloxacin Hemihydrate - 138199710 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
442 Pantoprazole Sodium - 138786671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
443 Triptorelin Acetate - 140194247 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
444 Cetrorelix Acetate - 145672817 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
445 Rosuvastatin Calcium - 147098202 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
446 Rosuvastatin Calcium - 147098202 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
447 Glatiramer Acetate - 147245929 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
448 Pregabalin - 148553508 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
449 Pregabalin - 148553508 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
450 Montelukast Sodium - 151767021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی