جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1951 Acetaminophen Suppository Rectal 125 Mg - 6 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1952 Acetaminophen Suppository Rectal 125 Mg - 6 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1953 Acetaminophen Suppository Rectal 325 Mg - 8 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1954 Acetaminophen Suppository Rectal 325 Mg - 8 کارخانجات داروپخش شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1955 Aciclovir Tablet Oral 200 Mg - 21 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1956 Aciclovir Tablet Oral 200 Mg - 21 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1957 Aciclovir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 250 Mg - 22 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1958 Aciclovir Tablet Oral 400 Mg - 23 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1959 Aciclovir Tablet Oral 400 Mg - 23 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1960 Aciclovir Cream Topical 5 % 10G Alovir 24 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1961 Albumin (Human) Injection, Solution Parenteral 20 % 50 Ml - 27 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1962 Alprazolam Tablet Oral 0.5 Mg Sedalam 40 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1963 Alprazolam Tablet Oral 0.5 Mg - 40 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1964 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Ipacin 53 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1965 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 53 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1966 Amikacin Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 53 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1967 Amikacin Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Ipacin 54 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1968 Amikacin Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml - 54 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی