جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1201 Iohexol Injection Parenteral 350 Mg/1Ml 100 Ml - 2063 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1202 Levothyroxine Sodium Tablet Oral 50 Ug Levotin 2067 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1203 Mequinol Ointment Topical 10 % - 2070 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1204 Metronidazole Gel Vaginal 0.75 % 70 G Metrovag 2074 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1205 Naproxen Suppository Rectal 500 Mg - 2076 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1206 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg Fertigest 2082 داروسازی ابوریحان شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1207 Progesterone Suppository Vaginal 400 Mg - 2082 داروسازی کاسپین تامین شیاف واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1208 Tacrolimus Capsule Oral 1 Mg Cograft 2083 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1209 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml Ondanil 2091 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1210 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1211 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1212 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 2 Ml - 2091 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1213 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml - 2092 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1214 Ondansetron Injection Parenteral 2 Mg/1 Ml 4 Ml - 2092 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1215 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg Ondanil 2093 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1216 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg Oditron 2093 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1217 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg - 2093 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1218 Ondansetron Tablet Oral 4 Mg - 2093 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1219 Spironolactone Tablet Oral 100 Mg - 2099 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1220 Spironolactone Tablet Oral 100 Mg - 2099 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1221 Tramadol Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 2103 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1222 Tramadol Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg - 2103 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1223 Cisatracurium Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 5 Ml - 2109 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1224 Azithromycin Tablet Oral 250 Mg - 2110 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1225 Azithromycin Tablet Oral 250 Mg - 2110 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1226 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.45 % 500 Ml - 2125 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1227 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 4 Ml Rosemid 2134 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1228 Furosemide Injection Intravenous 10 Mg/1Ml 4 Ml - 2134 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1229 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 20 Ml - 2141 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1230 Iopromide Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 50 Ml Promopaque 2146 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1231 Iopromide Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 100 Ml Promopaque 2147 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1232 Polyethylene Glycol Powder Oral 70 G - 2174 داروسازی اکسیر پودر انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1233 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 Mg - 2182 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1234 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 Mg - 2183 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1235 Remifentanil Injection, Powder, For Solution Parenteral 5 Mg - 2184 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1236 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 500 Ml - 2186 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1237 Sodium Chloride Injection, Solution Parenteral 0.45 % 500 Ml - 2186 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1238 Tramadol Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 100 Mg - 2190 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1239 Theophylline Tablet, Coated, Extended Release Oral 200 Mg - 2203 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1240 Theophylline Tablet, Coated, Extended Release Oral 200 Mg - 2203 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1241 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 200 Mg/28.5 Mg/5 Ml 100 Ml Farmentin Bd 2205 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1242 Co-Amoxiclav Powder, For Suspension Oral 400 Mg/57 Mg/5 Ml 100 Ml Farmentin Bd 2206 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1243 Cetirizine Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 2231 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1244 Cetirizine Hydrochloride Syrup Oral 1 Mg/1Ml 60 Ml - 2232 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1245 Cetirizine Hydrochloride Syrup Oral 1 Mg/1Ml 60 Ml - 2232 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1246 Cetirizine Hydrochloride Syrup Oral 1 Mg/1Ml 60 Ml - 2232 داروسازی کاسپین تامین مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1247 Clindamycin Cream Vaginal 2 % 40 G Dalavag 2234 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1248 Glycine Solution Irrigation 1.5 % 1000 Ml - 2238 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1249 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/20 Mg - 2243 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1250 Acetaminophen / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/20 Mg - 2243 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی