جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1151 Orlistat Capsule Oral 120 Mg Venustat 2283 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1152 Orlistat Capsule Oral 120 Mg - 2283 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1153 Rizatriptan Tablet Oral 5 Mg - 2286 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1154 Cabergoline Tablet Oral 0.5 Mg Cabolin 2287 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1155 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml Enoxir 2292 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1156 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml Clexaparin 2292 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1157 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml - 2292 کارخانجات داروپخش سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1158 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.6 Ml - 2292 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1159 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.8 Ml Enoxir 2293 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
1160 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1161 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1162 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1163 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg - 2332 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1164 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg - 2332 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1165 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 40 Mg - 2333 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1166 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 40 Mg - 2333 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1167 Pantoprazole Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 40 Mg Dipipantox 2336 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1168 Pantoprazole Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 40 Mg - 2336 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1169 Aciclovir Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 2366 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1170 Acetylcysteine Tablet, Effervescent Oral 600 Mg Exinace 2369 داروسازی اکسیر قرص جوشان انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1171 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 30 Ml - 2373 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1172 Cabergoline Tablet Oral 1 Mg Cabolin 2374 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1173 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1174 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1175 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1176 Theophylline Tablet, Extended Release Oral 100 Mg - 2403 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1177 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg Migratex 2005 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1178 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1179 Sumatriptan Tablet Oral 100 Mg - 2005 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1180 Hydroquinone Cream Topical 4 % 30 G - 2006 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1181 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg Ofloxir 2009 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1182 Ofloxacin Tablet Oral 300 Mg - 2009 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1183 Loratadine Syrup Oral 5 Mg/5 Ml 60 Ml - 2011 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1184 Amoxicillin Tablet Oral 500 Mg Faramox 2021 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1185 Benzydamine Hydrochloride Mouthwash Irrigation 0.15 % 240 Ml Benzylagine 2027 داروسازی اکسیر مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1186 Cefuroxime Tablet Oral 250 Mg Farinat 2031 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1187 Cefuroxime Tablet Oral 500 Mg Farinat 2032 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1188 Bupropion Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 150 Mg Buprexir 2033 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1189 Clarithromycin Tablet Oral 500 Mg Klarexir 2034 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1190 Clarithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2034 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1191 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 5 %/0.9 % 250 Ml - 2040 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1192 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Enoxir 2043 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1193 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml Clexaparin 2043 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1194 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 کارخانجات داروپخش سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1195 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.4 Ml - 2043 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1196 Glycerin Suppository Rectal 1 G Laxator 2054 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1197 Glycerin Suppository Rectal 2 G Laxator 2055 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1198 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Opaquesol 2059 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1199 Iohexol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml Iopaque 2059 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1200 Iohexol Injection Parenteral 350 Mg/1Ml 100 Ml Opaquesol 2063 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی