جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1151 Enoxaparin Sodium Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 0.8 Ml Enoxir 2293 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
1152 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1153 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1154 Metoprolol Tartrate Tablet Oral 50 Mg - 2319 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1155 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg - 2332 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1156 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 20 Mg - 2332 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1157 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 40 Mg - 2333 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1158 Pantoprazole Tablet, Delayed Release Oral 40 Mg - 2333 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1159 Pantoprazole Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 40 Mg Dipipantox 2336 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1160 Pantoprazole Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 40 Mg - 2336 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1161 Aciclovir Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg - 2366 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1162 Acetylcysteine Tablet, Effervescent Oral 600 Mg Exinace 2369 داروسازی اکسیر قرص جوشان انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1163 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 30 Ml - 2373 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1164 Cabergoline Tablet Oral 1 Mg Cabolin 2374 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1165 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1166 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1167 Ondansetron Solution Oral 4 Mg/5Ml 60 Ml - 2394 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1168 Theophylline Tablet, Extended Release Oral 100 Mg - 2403 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1169 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg Zimexir 2407 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1170 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2407 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1171 Azithromycin Tablet Oral 500 Mg - 2407 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1172 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg Zimexir 2408 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1173 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg - 2408 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1174 Azithromycin Capsule Oral 500 Mg - 2408 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1175 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G Exipime 2416 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1176 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 2 G Exipime 2417 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1177 Cefepime Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg Exipime 2418 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1178 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml Loprax 2419 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1179 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml - 2419 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1180 Cefixime Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5 Ml 100 Ml - 2419 پارس دارو پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1181 Clobetasol Propionate Lotion Topical 0.05 % 25 Ml - 2425 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1182 Levonorgestrel Tablet Oral 750 Ug Ovocease 2441 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1183 Methadone Hydrochloride Solution Oral 25 Mg/5 Ml - 2444 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1184 Methadone Hydrochloride Solution Oral 25 Mg/5 Ml - 2444 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1185 Oxcarbazepine Tablet Oral 300 Mg - 2447 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1186 Potassium Citrate Tablet, Extended Release Oral 10 Meq - 2450 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1187 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Lozar 1822 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1188 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Losexir 1822 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1189 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Cardiosan 1822 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1190 Hydroxychloroquine Sulfate Tablet Oral 200 Mg Romahalt 1825 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1191 Hydroxychloroquine Sulfate Tablet Oral 200 Mg - 1825 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS تازه وارد
1192 Hydroxychloroquine Sulfate Tablet Oral 200 Mg - 1825 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1193 Fluvoxamine Maleate Tablet Oral 50 Mg - 1827 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1194 Adenosine Injection Parenteral 3 Mg/1Ml 2 Ml - 1836 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1195 Clarithromycin Tablet Oral 250 Mg - 1837 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1196 Clarithromycin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5 Ml 100Milliliter - 1838 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1197 Finasteride Tablet Oral 1 Mg Finide 1872 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1198 Imipenem / Cilastatin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg/500 Mg Supranem 1876 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1199 Imipenem / Cilastatin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg/500 Mg - 1876 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1200 Oxandrolone Tablet Oral 2.5 Mg Oxabone 1878 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد